สื่อการเรียนรู้ทางพระพุทธศานา

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการตามหลักสูตรการอบรมให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพป.รบ.1จำนวน181โรงเรียนและสังกัดอื่น ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด  สช.,ตชด.,อบจ.,เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล  จำนวน 18 โรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์อันเป็นการเติมปัญญาด้วย ICT  จำนวน 2รุ่น ๆละ 1 วัน ระหว่าง วันที่ 25-26 กันยายน 2555 เวลา 8.30– 6.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 2
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การอบรมปฏิบัติการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 3-19 กันยายน 2555

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการตามหลักสูตรการอบรมให้แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ของโรงเรียนในสังกัดสพป.รบ.1 จำนวน  181  โรงเรียน   และสังกัดอื่น ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด  สช., ตชด. ,อบจ., เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล  จำนวน           18  โรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์อันเป็นการเติมปัญญาด้วย ICT ให้แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 6 รุ่น ๆละ 2 วัน ระหว่าง วันที่ 3-19 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแสงตะวัน โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 2 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 3 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 4 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 5 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 6

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะวิทยากรแกนนำการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)

ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มียุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ  ในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ที่มีแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสืออิเลกทรอนิกส์    (E-book) โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในแผนงานการขยายโอกาสทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรอบรมคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) จึงได้ประชุมคณะวิทยากรแกนนำ เพื่อทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ห้อง 2 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ภาพกิจกรรม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)

ตามที่แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สร้างเครือข่ายในรูปแบบสร้างสรรค์และมีคุณธรรม เผยแพร่ผลงาน แบ่งปันความรู้ ทั้งในการพัฒนางานด้านการบริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคลและวิชาการที่เกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) พัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์  มีคุณภาพ อย่างคุ้มค่า  ในกิจกรรม จะดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยให้ครูสมัครเข้ารับการอบรม  จำนวน  60  คน  จึงเห็นสมควรดำเนินงานตามโครงการ  ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 2

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น